Általános Szerződési Feltételek

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Címe: 2624 Szokolya, Királyrét, Hrsz.: 0439

2. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

2.1. Jelen "Általános Szerződési Feltételek" szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek, és azok szolgáltatásainak igénybevételét.

2.2. Speciális, egyedei feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal 

3. SZERZŐDŐ FÉL

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen - a feltételek teljesülése esetén - szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).

3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget. 

4. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, A FOGLALÁS MÓDJA, MÓDOSÍTÁSA, ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG

4.1. A Vendég honlapon keresztül megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Az ajánlat elküldésétől Szolgáltató nyilatkozik, hogy ajánlatát meddig tartja fenn, az időpont lejártát követően a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

4.2. A Szerződés a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem tekinthető szerződésnek.

4.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

4.3.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére, amennyiben Felek ettől eltérően nem állapodnak meg. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

4.3.2. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

4.4. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

5. LEMONDÁSI FELTÉTELEK

5.1. Lemondást kizárólag írásban lehet megtenni.

5.2. A Szerződés lemondása a Foglalási Szerződésben meghatározott érkezési időpont előtt egyéni foglalás esetén 15 nappal, csoportos foglalás esetén 40 nappal korábban kötbérmentesen lehetséges. Egyéni Vendég esetén 10 napon belül, csoportos lemondás esetén 15 napon belül a részvételi díj 50 %-a fizetendő. Egyéni Vendég esetén 3 napon belül, csoportos lemondás esetén 10 napon belül 100 % kötbér fizetendő. 

 Amennyiben az előleget Szép kártyával fizeti, nem áll módunkban az összeget visszautalni, időpont módosítására van lehetőség.

6. FIZETÉS MÓDJA

6.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére a vendégek érkezéskori teljes előre fizetését írja elő. Kivételes esetekben az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően lehetséges a fizetés. A Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatások esetében részszámlát is kiállítani.

6.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének biztosítékaként kérhet: 

a) hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártya alapján, a vendég bankszámláján zárolásra kerül, 

b) a Szolgáltató igényelhet előleget a megrendelt szolgáltatások egy részére vagy annak teljes egészére. Ennek összegét foglalóként a megadott határidőig a Szolgáltató által megadott számlára kell befizetni és a foglalás a foglaló beérkezését kövezően válik véglegessé.

7. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI

7.1. Az egyéni Vendég a szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el, és az utazás napján délelőtt 10:00 óráig veheti igénybe. A Felek ettől eltérően külön is megállapodhatnak.

7.2. Érkezéskor a Vendég a jogszabályok szerint bejelentkezési előírásoknak köteles megfelelni.

8. HÁZIÁLLATOK

8.1. A Szolgáltató háziállatot fogad a mindenkori kisállat díjszabásai szerint.

9. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK VISSZAUTASÍTÁSA, A SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG MEGSZŰNÉSE

9.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

a) A Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt 

b) a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető viselkedést tanúsít

c) a Vendég fertőző betegségben szenved

d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg, vagy részszámla-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig

9.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés "vis major" okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

10. ELHELYEZÉSI GARANCIA

10.1. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

10.2. Gyerekcsoportok esetén a pedagógusokat a gyermekek közelében, hasonló színvonalon helyezzük el, azonban a kísérő szülők szállodai áron, a szabad szobák függvényében más kategóriájú szobában kerülnek elhelyezésre.

11. A VENDÉG BETEGSÉGE

11.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel, és gondoskodik a megfelelő ellátásról.

12. A SZERZŐDŐ FÉL JOGAI

12.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a házirend betartásával a megrendelt szobának és a hozzá tartozó szolgáltatások igénybe vételére. A vendég a panzió egyéb létesítményeinek rendeltetésszerű használatára is jogosult, az ott elhelyezett házirend betartásával. Egyéb szolgáltatások igénybe vételére is jogosult, a külön díjjegyzékben feltüntetett árak megfizetésekor.

12.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A vendég panaszát jogosult a Vendégkönyvbe bejegyezni, vagy kérheti Szolgáltatót jegyzőkönyv felvételére. A panasz kivizsgálására Szolgáltató kötelezettséget vállal.

13. A SZERZŐDŐ FÉL KÖTELEZETTSÉGEI

13.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt, valamint a ténylegesen igénybe vett szolgáltatások ( Hűtőszekrény, egyéb szolgáltatások, stb.) ellenértékét a szolgáltatás igénybevételekor, vagy legkésőbb távozáskor kiegyenlíteni, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodtak meg.

13.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató panziójában.

13.3. A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a panzió vendéglátó egységeibe.

13.4. A Vendég a panzióba gyúlékony eszközt nem vihet be és a belső helyiségekben nem dohányozhat.

14. A SZERZŐDŐ FÉL KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni. 

15. A SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGE

A Szolgáltató köteles; a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standard-ek szerint teljesíteni b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni 

16. A SZOLGÁLTATÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE

16.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

16.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek abból erednek, hogy a vendég a Panzió illetve a strand házirendjében előírt magatartási szabályokat megszegte. A Panzió Házirendjét a Szolgáltató a Vendégek számára jól látható helyen elhelyezi, és az abban foglaltakra külön felhívja a figyelmet.

16.3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a panzióban, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

16.4. A bekövetkezett kárt a Vendég köteles azonnal a panziónak bejelenteni és minden szükséges adatot a panzió rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

16.6. A Szolgáltató a panzió recepcióján safet biztosít a Vendég részére, melyet napi díj ellenében vehet igénybe. A szobában lévő személyes értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

17. ZÁLOGJOG

A Panziót az általa nyújtott szolgáltatásokból eredő követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azokon a dolgain, amelyeket a Szállodába magával vitt. A panzió zálogjoga alapján jogosult a Vendég ingóságainak elszállítását megakadályozni mindaddig, amíg a Vendég a szolgáltatás ellenértékét ki nem egyenlíti. 

18. VIS MAJOR

Azon ok, vagy körülmény (például: háború, tűz, árvíz, járványhelyzet, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, vízhiány, sztrájk bekövetkezése, bármilyen ok miatt elrendelt rendkívüli állapot), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák. Amennyiben a helyzetből adódó konfliktus nem feloldható, a Szerződött Felek vállalják, hogy a veszteségeket fele-fele arányban viselik

A Vendég tudomásul veszi, hogy a panzió energia igényét többségében megújuló energiával fedezi, igyekezvén a legkisebb ökológiai lábnyomot hagyni maga után (ez leginkább napenergia felhasználását jelenti), ezért előfordulhat, hogy az időjárástól függően rövid időszakokra az átállás miatt a használati meleg víz ellátása ingadozik.

19. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

A jelen Általános Szerződési Feltételeket a Szolgáltató a panzió Házirendjét a Vendégek számára jól látható helyen, valamint elektronikus honlapján hozzáférhetővé teszi. Szerződő Fél (Vendég, illetve Közvetítő) a szolgáltatás megrendelésének elfogadásával (visszaigazolásával) az Általános Szerződési Feltételeket tudomásul veszi. Ezen ÁSzF a szerződések mellékleteként aláírás nélkül érvényes.

20. A FELEK JOGVISZONYÁBAN ALKALMAZANDÓ JOG, ELJÁRÓ BÍRÓSÁG

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a székhely szerinti, Pest Megyei Bíróság kizárólagosan illetékes.

Királyrét, 2019. 01. 25